İŞ YÖNETİMİ ETİĞİ KODU

The Coca-Cola Company

Coca-Cola Şirketine Tedarikte Bulunanlara İlişkin

İş Davranış Kuralları


Coca-Cola Şirketine Tedarikte Bulunanlara İlişkin

İş Davranış Kuralları

Coca-Cola Şirketi*, tüm çalışanlarının yasalara uymalarını ve her türlü hususta etiğe uygun davranmalarını beklemektedir. Tedarikçilerimizden de aynı şeyleri beklemekteyiz. İş Davranış Kurallarımız, çalışan tutumu ile ilgili temel standartları belirlemektedir. Bu Tedarikçi İş Davranış Kuralları, tedarikçilerimiz için ilgili gerekleri ortaya koymaktadır. Birlikte çalışarak, doğru şeyi yapmak suretiyle büyük başarı elde edebiliriz.

Not : Bu Kurallar, Coca-Cola Şirketine Tedarikte Bulunanların tümü için geçerli genel gerekleri içermektedir. Belirli tedarikçi sözleşmeleri, bu aynı meselelerin bazılarını ele alan daha spesifik hükümler içerebilir. Bu Kurallardaki hiçbir hususun, belirli bir sözleşmedeki daha spesifik herhangi bir hükmün yerine geçmesi anlaına gelmez ve bu Kurallar ile, belirli bir sözleşmenin diğer herhangi bir hükmü arasında herhangi bir çelişki olması halinde, diğer hüküm geçerli olacaktır.

Çıkar Çatışmaları

Coca-Cola Şirketi çalışanlarının, Şirketin en iyi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Buna göre, çalışanların, herhangi bir tedarikçi ile, çalışanın Coca-Cola Şirketinin en iyi çıkarına yönelik hareket etme yükümlülüğü ile çatışabilecek veya çatışıyor görünebilecek mali ya da başka türlü hiçbir ilişki içerisinde olmamaları gerekmektedir. Örneğin, tedarikçiler, tedarikçi ile Şirket arasındaki herhangi bir işlemin süresince Coca-Cola Şirketinin herhangi bir çalışanını işe almamalı veya başka türlü ona ödemeler yapmamalıdır. İş süreci dışındaki dostluklar kaçınılmazdır ve kabul edilebilirdir, ancak, tedarikçiler, herhangi bir kişisel ilişkinin, Coca-Cola çalışanının iş kararlarını etkileyecek biçimde kullanılmamasına dikkat etmelidirler. Bir tedarikçi çalışanının, Coca-Cola Şirketinin bir çalışanının bir aile ilişkisi (eş, ebeveyn, kardeş, dede, çocuk, torun, kayınvalide veya kayınpeder ya da benzeri veya karşı cinsiyetten ev ortağı) olması durumunda veya bir tedarikçinin Coca-Cola Şirketinin bir çalışanıyla, bir çıkar çatışmasını temsil edebilecek diğer herhangi bir ilişki içerisinde olması durumunda, tedarikçinin, bu gerçeği Coca-Cola Şirketine açıklaması ve Coca-Cola çalışanının bu şekilde açıklamasını temin etmesi gerekmektedir.

Hediyeler, Yemekler ve Eğlence

Coca-Cola Şirketi çalışanlarının, tedarikçilerden, mütevazi hediye, yemek ve eğlenceden daha fazla herhangi bir şeyi kabul etmeleri yasaklanmıştır. Olağan iş yemekleri ve örneğin tatil zamanlarındaki hediye sepetleri gibi küçük teşekkür simgeleri verilebilir, ancak, tedarikçilerin, Coca-Cola çalışanlarına seyahat, sık sık yemek veya pahalı hediyeler teklif etmekten kaçınmaları gerekmektedir. Örneğin hediye kartları gibi nakit veya nakit eşdeğerlerinden oluşan hediyelere hiçbir zaman izin verilmez.

*Bu belge, Coca-Cola Şirketine ve onun çoğunluğuna sahip olduğu yan kuruluşlarına tedarikte bulunanlar için geçerlidir. Bu belgede “Coca-Cola Şirketi” ve “Şirket” terimlerinin kullanımı, belirli tedarikçi ilişkisi ile hangisi ilgiliyse, Coca-Cola Şirketini veya onun yan kuruluşlarından biri ya da daha fazlasını kasteder.

Ticari ve Mali Kayıtlar

Hem tedarikçinin hem de Coca-Cola Şirketinin, tedarikçinin Coca-Cola Şirketi ile olan işiyle ilgili tüm konulara ilişkin doğru kayıtlar tutmaları gerekmektedir. Tüm gider ve ödemelere ait uygun kayıtların tutulması buna dahildir. Coca-Cola Şirketinin bir tedarikçi çalışanının zamanı ile borçlandırılmakta olması durumunda, zaman kayıtlarının tam ve doğru olması gerekmektedir. Tedarikçiler, bir faturanın gönderilmesini geciktirmemeli veya başka türlü, bir giderin, farklı bir hesap dönemine kaydırılmasına olanak vermemelidir.

Rüşvet

Coca-Cola Şirketi adına hareket eden tedarikçiler, ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanununa ve ayrıca, devlet memurlarına rüşvet verilmesi ile ilgili tüm yerel yasalara uygun davranmalıdır. Coca-Cola Şirketine bir tedarikte bulunan sıfatıyla veya başka türlü Coca-Cola Şirketini ilgilendiren herhangi bir işlem ile bağlantılı olarak, tedarikçi, herhangi bir devlet memuruna, devlet denetimi altındaki bir şirketin çalışanına veya siyasi partiye, herhangi bir uygunsuz fayda ya da avantaj elde etmek üzere değere sahip herhangi bir şeyi doğrudan doğruya veya dolaylı yollardan olsun transfer etmemelidir. Tedarikçilerin, Coca-Cola Şirketi adına veya Coca-Cola Şirketi tarafından sağlanan fonlardan yapılan tüm ödemelere (hediyeler, yemekler, eğlence veya değere sahip başka herhangi bir şey de dahil) ilişkin yazılı bir muhasebe tutmaları gerekmektedir. Tedarikçiler, istek üzerine Coca-Cola Şirketine bu muhasebenin bir kopyasını sağlamalıdır.

Bilgilerin Korunması

Tedarikçilerin, Coca-Cola Şirketinin gizli bilgilerini korumaları gerekmektedir. İş ilişkisinin bir parçası olarak gizli bilgilere erişim sağlanmış olan tedarikçilerin bu bilgileri, Coca-Cola Şirketi tarafından bunu yapmaya yetkili kılınmadıkça, hiç kimseyle paylaşmaması gerekmektedir. Tedarikçiler, Coca-Cola Şirketinden alınan gizli bilgilere dayanarak, menkul değerler ile ticaret yapmamalı veya başkalarını bunu yapmaya teşvik etmemelidir. Bir tedarikçinin kendisine Coca-Cola Şirketinin gizli bilgilerine erişimin yanlışlıkla sağlanmış olduğuna inanması durumunda, tedarikçinin, Şirketteki ilgili kişisine derhal haber vermesi ve bilgilerin başkalarına dağıtımından kaçınması gerekmektedir.

Benzeri biçimde, bir tedarikçi, tedarikçinin bilgileri paylaşmaması konusunda sözleşmeye dayalı ya da hukuki bir yükümlülük altında olması durumunda, diğer herhangi bir şirket ile ilgili Coca-Cola Şirketi bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamalıdır.

Olası Kötü Davranışın Raporlanması

Coca-Cola Şirketinin bir çalışanının veya Coca-Cola Şirketi adına hareket etmekte olan herhangi bir kişinin yasadışı veya başka türlü uygunsuz tutum içerisine girmiş olduğuna inanan tedarikçiler, konuyu Şirkete rapor etmelidir. Tedarikçi, çalışanın müdürü ile veya 404-676-5579’dan ya da compliance@na.ko.com’dan Coca-Cola Şirketi Etik & Uygunluk Ofisi ile bağlantı kurabilir veya www.KOethics.com adresinde Şirketin Etik Hattı raporlama hizmetini kullanabilir yahut da Etik Hattı web sitesinde bulunabilecek erişim kodlarını kullanarak ücretsiz arama yapabilir. Bir tedarikçinin Coca-Cola Şirketiyle olan ilişkisi, dürüstçe yapılmış bir olası kötü davranış raporlamasından etkilenmez.